Resultatforventninger 2015Resultatforventninger 2015

Vi forventer nu et resultat for 2015 på over 16 mia. kr., og vi opjusterer dermed vores forventninger i forhold til det tidligere kommunikerede niveau på over 14 mia. kr. Forventningen om et højere resultat for året skyldes hovedsagelig den positive udvikling i koncernens indtægter og nedskrivninger på udlån, der er understøttet af høj kundeaktivitet inden for alle forretningsområder og fortsat forbedrede makroøkonomiske vilkår.
 
De samlede indtægter forventes at stige i forhold til 2014. Indtægterne er positivt påvirket af de høje handelsindtægter i 1. kvartal og lavere fundingomkostninger. De negative centralbankrenter sætter dog nettorenteindtægterne under pres, og udviklingen på obligationsmarkederne skaber usikkerhed om niveauet for handelsindtægterne og forsikringsresultatet. I 2014 var indtægterne positivt påvirket af salget af Nets og delvis indtægtsførsel af skyggekontoen i Danica Pension.
 
Omkostningerne forventes at falde til under 22 mia. kr.
 
De samlede nedskrivninger for kerneaktiviteterne forventes at falde til et væsentligt lavere niveau end i 2014 som følge af vores fortsatte bestræbelser på at forbedre kreditkvaliteten og en forbedring af kundernes økonomiske situation. Udviklingen skyldes det lavere renteniveau, stigende sikkerhedsværdier og en generel forbedring af økonomien.
 
For Non-core-aktiviteterne forventer vi et nulresultat.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder centralbankernes pengepolitiske tiltag. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsaktiviteterne for 2015 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder samt af Danica Pensions mulighed for at indtægtsføre risikotillæg og en del af skyggekontoen.


Senest opdateret: 22-07-2015

 

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility