Investor Relations-Politik

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Danske Banks Investor Relations-funktion søger at leve op til de højeste normer for Investor Relations på globalt plan for derved at bevare Danske Bank-aktien som en stærkt likvid aktie med fair prissætning.
Med stringent messaging ønsker vi at understøtte Danske Banks strategiske mål og omdømme ved på alle relevante områder at følge best practice, herunder yde en strategisk og proaktiv indsats over for koncernens investorer og tilbyde innovative digitale løsninger og konsistent professionel sparring med alle interessenter, hvor det er relevant.
Danske Banks Investor Relations-funktion har overordnet til formål at informere og kommunikere åbent, fyldestgørende og rettidigt med aktionærer og långivere, analytikere og andre Investor Relations-interessenter om koncernens forhold. Dette sker i overensstemmelse med lovkravene og på grundlag af standarder og anbefalinger om corporate governance fra relevante organisationer.

INVESTOR RELATIONS-POLITIK
Ansvarsområder og organisation
Direktionen har ansvaret for, at der er etableret en Investor Relations-afdeling, hvis chef er ansvarlig for, at koncernen efterlever denne Investor Relations-politik.
 
Investor Relations-afdelingen har til opgave at formidle informationer fra og om kapitalmarkederne til Danske Banks direktion, at bistå direktionen med at holde bestyrelsen orienteret samt generelt at fungere som partner for hele organisationen. Investor Relations-afdelingen har adgang til og modtager støtte fra koncernens øverste ledelse i forbindelse med disse opgaver.

Talspersoner
Koncernens øverste ledelse og medarbejdere i Investor Relations-afdelingen er bemyndiget til som talspersoner at kommunikere med kapitalmarkedsdeltagere.

Offentliggørelse af regnskaber og andre oplysninger
Som børsnoteret selskab offentliggør Danske Bank sine regnskaber og andre selskabsmeddelelser som fastsat i lovgivningen.
 
Umiddelbart efter offentliggørelsen af regnskaber og andre større nyheder og begivenheder, som antages at påvirke aktiekursen i væsentlig grad,
 
• publicerer vi regnskaber og andre selskabsmeddelelser sammen med supplerende informationer, som f.eks. fact books og white papers, på vores hjemmeside på dansk og engelsk
• holder vi telefon- eller videokonferencer, som kan følges på hjemmesiden, hvor vi også lægger præsentationer, taler og andre relevante informationer. Udskrifter heraf med spørgsmål og svar vil være tilgængelige på hjemmesiden i løbet af få dage.

Målgrupper
Vi henvender os proaktivt til visse institutionelle investorer for at sikre, at koncernen har en stabil og diversificeret investorbase og at Danske Bank-aktien er en stærkt likvid aktie med fair prissætning. Vi bestræber os desuden på at opnå bred dækning fra relevante analytikere og gennemfører jævnligt undersøgelser med henblik på analyse af aktionærkredsen.

Arrangementer og møder med investorer og analytikere
Investor Relations-afdelingen varetager Danske Banks kontakt til investorer og analytikere, blandt andet ved jævnligt at afholde roadshows, investormøder, møder med udvalgte grupper og enkeltpersoner og pr. telefon og mail. Vi arrangerer også kapitalmarkedsdage og lignende efter behov for at øge gennemsigtigheden og sikre en endnu bedre dialog med vores investorer.
 
Vi besvarer spørgsmål fra interessenter, forudsat at det er helt klart, at besvarelsen ikke indebærer videregivelse af intern viden eller på anden vis kan være til skade for koncernen.
 
Når vi bliver bedt om at gennemgå udkast til analytikeres rapporter, begrænser vi vores kommentarer til følgende:
 
• at korrigere historiske faktaoplysninger
• at henlede opmærksomheden på offentligt tilgængelige oplysninger
• at drøfte generelle forhold, som kan påvirke underliggende forudsætninger
• at drøfte emner, som tydeligvis ikke er materielle
 
Silent periode
I en periode på tre uger forud for den planlagte offentliggørelse af kvartalsrapporter (en såkaldt "silent" periode) kommenterer og drøfter vi ikke forhold, som vedrører vores finansielle resultater generelt eller vores forventninger.

Roadshow - tildeling
Vi udvælger investeringsbankpartnere til møder med institutionelle investorer efter følgende kriterier:
 
• dokumenteret forståelse af samt stor interesse for Danske Bank og vores branche, herunder grundig dækning fra analytikeren
• indgående viden om og adgang til eksisterende og potentielle investorer med henblik på at sikre relevante møder af høj kvalitet
 
Efter hvert roadshow evaluerer vi vores bankpartnere på baggrund af disse kriterier, og vi bruger resultaterne til planlægning af udvælgelse af bankpartnere fremover. Vi bestræber os på at øge gennemsigtigheden ved at give disse partnere feedback og tildele dem scores.

Ordinær generalforsamling
På Danske Banks ordinære generalforsamlinger kan aktionærer tage ordet, stille spørgsmål til bestyrelsen og gennem afstemninger få indflydelse på de anliggender, der er på dagsordenen. Formandens beretning transmitteres via hjemmesiden.
Evaluering
Vi følger op på vores fremskridt i forhold til interne målsætninger gennem perceptionsundersøgelser, rankings og andet relevant input fra vores interessenter.

Senest opdateret: 28. september 2015

Læs mere

Finansielle regnskaber
Finansiel information
Læs Danske Banks års- og kvartalsrapporter og se vores seneste online regnskab.

Finansiel information
Fact book
Vores fact book indeholder detaljeret information om Danske Bank-koncernens enkelte forretningsområder.
Fact book
Kursliste
Danske Bank-aktien
Find forskellig information om Danske Bank-aktien.
Aktiedata
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility