Miljøpåvirkninger

Danske Bank-koncernen påvirker miljøet direkte gennem sin egen drift og indirekte gennem udlånsvirksomhed og investeringer. Vi har kortlagt koncernens miljømæssige påvirkninger og prioriteret dem i forhold til deres miljømæssige betydning og interessen fra vores interessenter.

Direkte miljøpåvirkninger
Vi har identificeret vores direkte miljøpåvirkninger og fokuserer vores miljøarbejde omkring nedenstående områder. Alle områderne registreres og overvåges på koncern-niveau. Data for de enkelte områder kan findes i vores årlige CR Fact Book.

Direkte miljøpåvirkninger
Ressourceforbrug
  • Energi til elektricitet og varme
  • Brændstof til transport og rejser
  • Papir
  • Vand

Emissioner

  • Udledning af CO2, NOx og SO2 fra energiforbrug og transport
  • Udslip af ozonlagsnedbrydende stoffer fra kølesystemer


Affald

  • Deponering
  • Forbrænding
  • Genbrug


Indirekte miljøpåvirkninger
Danske Bank-koncernens kredit- og investeringsbeslutninger kan indirekte have betydning for miljøet gennem de aktiviteter, som koncernen finansierer. Koncernen påvirker også miljøet indirekte via indkøb af produkter med en miljøprofil. I 2012 blev vi medlemmer af "Ecolabel Danmark", et netværk af virksomheder, der har til formål at understøtte indkøb af miljømærkede produkter.

De miljørelaterede bedømmelseskriterier, som indgår i vores kreditbeslutninger, sigter på at identificere og styre miljørisici. Banken vurderer f.eks., om låntagere agerer inden for brancher, hvor miljøforhold kan påvirke deres performance.

Andre branchers muligheder og risici
Finansielle virksomheder skal i forhold til långivning, investeringer og forsikring forholde sig til muligheder og risici i alle brancher. Det er vigtigt at have en forståelse for, hvem der vinder og taber i relation til klimaforandringerne og den lovgivning, der bliver indført. Nogle brancher vil blive direkte berørt af klimaforandringerne, f.eks. kan landbruget og byggeriet blive berørt af flere uvejr og oversvømmelser. Meget energiintensive virksomheder vil blive berørt af CO2-kvoter og -afgifter samt stigende energipriser. Andre virksomheder vil til gengæld kunne udnytte mulighederne ved en omstilling til en mindre CO2-intensiv økonomi. De får en god platform til at fremme produkter, som f.eks. isolering, vindmøller, solenergi eller miljøvenlige biler.

Social ansvarlighed, investeringer og miljø
I 2012 sammenlagde Danske Bank desuden sine politikker for miljø, ansvarlige investeringer (tidligere SRI-politik) og Corporate Responsibility i én samlet Ansvarlighedspolitik. Dette er et naturligt skridt imod større transparens, som desuden vil lette koncernens interne arbejdsgange, samt sikre at der fortsat ydes koncernens kunder den bedste og hurtigste service.


Senest opdateret den 7. februar 2013.

CO2-register

For at neutralisere de resterende CO2-udledninger har vi investeret i fornyelig energi-projekter.

CO2-regnskaber 

Også i 2012 opnåede Danske Bank CO2-neutralitet, og udledningen fra egen drift blev reduceret med 19 procent.

Opgørelsesmetode

For at afgøre, hvilke drivhusgasser der skal inkluderes i opgørelsen, har vi foretaget en vurdering af de mulige kilder.

Ordforklaring

Klima er et aktuelt, men også ganske komplekst emne. Det kan være svært at holde styr på alle fagtermerne.

ISO 14001
Miljøledelsessystemet i Danske Bank-koncernen bygger på de basale principper i ISO 14001.

Læs mere om ISO 14001
Miljøkrav til leverandører
Danske Bank-koncernen tillægger miljøhensyn en positiv betydning ved leverandør- og produktvalg..

Læs mere om vores miljøkrav til leverandører
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility