Søjle I

Søjle I omfatter generiske regler for beregning af kredit-, markeds- og operationel risiko til opgørelse af et pengeinstituts risikovægtede aktiver.

Reglerne fastlægger desuden det kapitalkrav, der som minimum gælder for pengeinstitutterne. Kapitalkravet udgør 8 procent af de risikovægtede aktiver. Under Søjle II kan tilsynsmyndighederne dog forlange, at banker har mere kapital end minimumskravet.

Nedenstående figur giver et overblik over de forskellige metoder, der kan anvendes til at vurdere de tre risikotyper under søjle I. 


Formel over CRD


Danske Bank anvender primært følgende metoder.

Risiko type Metode
Kreditrisiko
Avanceret IRB
Markedsrisiko
Interne modeller
Operationel risiko
Standardindikator

Metoderne under CRD er uddybet herunder.


Senest opdateret: 16-04-2009
 

CRD metoder


Kapitalkravsdirektivet anerkender tre metoder til opgørelse af kreditrisiko:

  • Standardmetoden
  • Den simple interne ratingbaserede metode (Foundation IRB)
  • Den avancerede interne ratingbaserede metode (Advanced IRB)

 

Standardmetoden
Standardmetoden under Kapitalkravsdirektivet opererer med en standardiseret inddeling af risikovægte i overensstemmelse med Basel II. Vægtningen afhænger bl.a. af ratingen fra eksterne ratingbureauer. Det indebærer en mere detaljeret inddeling af risikovægte, end de fire risikovægte (0%, 20%, 50% og 100%), der oprindeligt blev anvendt under Basel I.

Der er strenge kriterier for, hvornår eksterne ratings kan anvendes. Den detaljerede opdeling giver et bedre grundlag for risikovægtning, når standard institutter skal opgøre deres risikovægtede aktiver.

Standardmetoden giver ikke mulighed for anvendelse af interne data i modsætning til IRB-metoden.

Den simple og den avancerede IRB metode
Der er to udgaver af den interne ratingbaserede metode, den simple (F-IRB) og den avancerede (A-IRB). Den simple metode kunne tages i brug fra 1. januar 2007, og den avancerede metode kunne tages i brug fra 1. januar 2008. Den væsentligste forskel mellem de to metoder er, at den avancerede tillader anvendelse af flere interne data.

Begge metoder er baseret på følge tre væsentlige parametre:

  • Sandsynligheden for misligholdelse (Probability of Default (PD)) er sandsynligheden for, at et udlån misligholdes i løbet af det kommende år.
  • Tab givet misligholdelse (Loss Given Default (LGD)) udtrykker det økonomiske tab i procent af eksponeringen, der må forventes tabt i tilfælde af misligholdelse.
  • Konverteringsfaktoren (Conversion Factor, CF) angiver den andel i procent af en eksponering, der vedrører endnu ikke udbetalte beløb, som inden for en periode på de kommende 12 måneder vil kunne forventes udbetalt. Parameteren indgår i beregningen af den forventede udnyttelse af en given facilitet på tidspunkt for default (Exposure-at-Default, EAD). CF anvendes således kun for produkter med risiko for træk, dvs. kredittilsagn, garantier, kreditkort og lignende.


Parametrene PD og LGD indgår sammen med restløbetider i direktivets formler for beregning af risikovægten. Risikovægten gange EAD (eksponering hvor der er taget højde for CF) for hver enkelt eksponering danner således grundlaget for et pengeinstituts risikovægtede aktiver og dermed grundlaget for kapitalkravet.

Banker, der anvender A-IRB metoden anvender parametre, der baseres på interne og statistiske data for både PD, LGD og CF. Banker, der anvender F-IRB anvender alene interne og statistiske data for PD, mens LGD og CF er fastsat i direktivet.

Model PD LGD CF
F-IRB (Simpel) Egne estimater Direktivfastsat Direktivfastsat
A-IRB (Avanceret) Egne estimater Egne estimater Egne estimater

Kom videre

Risikorapport

Læs eller download vores rapport om koncernens risiko- og kapitalstyring.

 Download Risikorapporten 2016 (kun på engelsk) 

 Q4 2016: Download Supplerende Søjle 3-oplysningsforpligtelser (kun på engelsk)​​

Søjle II og søjle III

CRDs søjle II omhandler tilsynsprocessen (SREP) og søjle III omhandler krav til offentliggørelse af information.

Læs om søjle II
Læs om søjle III

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility