Myndigheder

Danmarks Nationalbank
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbankens formål er at opretholde et stabilt og velfungerende pengevæsen i Danmark.
www.nationalbanken.dk

Folketinget
Folketinget vedtager alle de love, der gælder i Danmark.
www.folketinget.dk

Finansministeriet
Finansministeriets overordnede mål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik.
www.fm.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. De arbejder med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv. www.evm.dk

Skatteministeriet
Skatteministeriet består af Departementet, Told & Skat og Landsskatteretten. Departementet varetager lovgivningen m.v., Landsskatteretten varetager forvaltningen i klagesager, og Told & Skat varetager driften.
www.skm.dk

Finanstilsynet
Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Et af Finanstilsynets hovedformål er at være med til at udforme den finansielle lovgivning samt at udstede bekendtgørelser.
www.finanstilsynet.dk

Den Europæiske Union
EU’s medlemsstater delegerer suverænitet til fælles institutioner, der repræsenterer Unionens interesser som en helhed i spørgsmål af fælles interesse.
http://europa.eu/index_da.htm

EU Parlamentet
Som de nationale parlamenter har EU Parlamentet tre grundlæggende beføjelser: lovgivningsbeføjelsen, budgetbeføjelsen og kontrolbeføjelsen. Parlamentet spiller en stadig større politisk rolle i EU.
www.europarl.eu.int

Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd består af stats- og regeringscheferne fra EU’s femten medlemsstater samt formanden for EU Kommissionen. Det må hverken forveksles med Europarådet (som er en international organisation) eller med Rådet for Den Europæiske Union. 
europa.eu/european-council/index_en.htm

EU Kommissionen
Kommissionen er initiativtageren bag EU’s politik og udtrykker EU’s fælles interesser. I sin egenskab af EU's udøvende organ forvalter kommissionen de forskellige politikker og forhandler internationale handels- og samarbejdsaftaler.
http://ec.europa.eu/index_da.htm

European Banking Authority
EBA har som europæisk banktilsynsmyndighed til opgave at sikre de samfundsmæssige værdier som f.eks. et stabilt finansielt system, transparente markeder og finansielle produkter samt at beskytte indskydere og investorer.
http://www.eba.europa.eu

Bank for International Settlements
BIS er en international organisation, der fungerer som bank for centralbanker og søger samarbejde inden for monetære og finanspolitiske emner.
www.bis.org

Senest opdateret: 23-01-2014

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility