Krav og regler

Danske Bank-koncernens corporate governance bygger på visse regler og krav.

De tre vigtigste som bliver beskrevet på denne hjemmeside er Selskabsloven, Lov om finansiel virksomhed og Børsretten.

Reglerne gennemgås i flere detaljer i fanebladene nedenfor. 

 

Tre regelsæt

Som en dansk finansiel virksomhed er Danske Bank-koncernen underlagt lov om finansiel virksomhed, som er en rammelov for hele det finansielle område.

Finanstilsynet udsteder bekendtgørelser og fører tilsyn med, om de finansielle virksomheder overholder den finansielle lovgivning.

Finansielle virksomheder er underlagt tilsyn og skærpede lovgivningskrav på en række områder som følge af det danske samfunds interesse i at sikre stabilitet i det finansielle system.

Corporate governance for finansielle virksomheder skal ses i lyset af den finansielle lovgivning. De skærpede krav til finansielle virksomheder gør visse krav til corporate governance overflødige.

God skik
Lov om finansiel virksomhed indeholder en generalklausul, som siger, at virksomheden skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis.

Det vil sige, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt over for især private kunder. Blandt andet skal kundeaftaler som udgangspunkt være skriftlige og klart udformet.

Finansielle virksomheder skal yde rådgivning til kunderne. Hvis situationen tilsiger det, gælder det også, selv om kunden ikke direkte opfordrer hertil det. Rådgivningen skal tage udgangspunkt i kundens økonomiske situation.

Til toppen
Særlige ledelseskrav
Lov om finansiel virksomhed kræver, at bestyrelses- og direktionsmedlemmer besidder fyldestgørende erfaring til at bestride stillingen.

Man kan ikke være medlem af ledelsen, hvis man har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs eller har søgt om gældssanering. Man må heller ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som man ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.

Direktører kan ifølge loven ikke være medlemmer af bestyrelsen i en finansiel virksomhed.

Til toppen 
Interne kontroller
En finansiel virksomhed skal have en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, og den skal etablere skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder. Derudover skal finansielle virksomheder have fyldestgørende interne kontrolprocedurer. Finanstilsynet har udstedt nærmere vejledninger på dette område.

Forretningsgangene skal være ajourførte, letlæselige, beskrive de faktiske forhold, rumme en klar ansvarsfordeling, og det skal kunne konstateres, hvem der har udført de faktiske opgaver. Derudover skal forretningsgangene indeholde kontrolelementer.

Der skal blandt andet udarbejdes skriftlige forretningsgange for kreditgivning og fondsdispositioner.

Forretningsgangene og de interne kontroller skal sikre tilstrækkelig personadskillelse mellem udøvende og kontrollerende funktioner, og at instituttet ikke gøres for afhængig af enkelte nøglepersoner.

Til toppen 
Intern revision
Finansielle virksomheder, der i de to seneste regnskabsår har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal have en intern revision.

Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger den interne revisionschef. Revisionschefen skal have en teoretisk uddannelse, der svarer, hvad der kræves for at blive statsautoriseret eller registreret revisor. Derudover skal revisionschefen have deltaget i praktisk revisionsarbejde i en vis periode.

Revisionschefen har adgang til alle oplysninger, herunder bestyrelsesprotokollen, som er nødvendige for at gennemføre revisionen.

Revisionschefen og medarbejderne i den interne revision må ikke deltage i andet arbejde end det, der står i revisionsaftalen. Den interne revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og efter revisionsaftalen mellem den eksterne revision og revisionschefen.

Til toppen

Kom videre

Insiderregler og inhabilitet
Få mere information om Danske Banks håndtering af intern viden.

Intern viden
Forretningsorden
Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er nærmere reguleret i en forretningsorden.

Forretningsorden om arbejdsdeling
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility