FAQFAQ

Danske Bank
Hvornår blev Danske Bank etableret?
Danske Bank A/S blev grundlagt i 1871 og er siden fusioneret med andre pengeinstitutter. I 1990 fusionerede banken med Handelsbanken (grundlagt i 1873) og Provinsbanken A/S (grundlagt i 1846). I efteråret 2000 blev RealDanmark A/S, som var moderselskab for Realkredit Danmark A/S (grundlagt i 1851), og pengeinstituttet BG Bank A/S, (grundlagt i 1857) en del af Danske Bank-koncernen.

Historisk tidslinje
Se Danske Bank-koncernens historie i ord og billeder.
Hvad er Danske Banks kapitalmålsætninger?
Koncernens målsætning er en kernekapitalprocent på minimum 13 pct. og en solvensprocent på minimum 17 pct. Dette har været opfyldt siden 2012. For 2015 er ambitionen en kernekapitalprocent på omrkring 14 pct. og en solvensprocent på noget over 17 pct.
Hvad er Danske Banks hjemmemarked?
Danske Bank har hovedsæde i Danmark, hvor det er den største bank med knap 30 pct. af markedet. Bankens kernemarked er de nordiske lande og Nordirland.

Banken er også repræsenteret i Hamborg, Luxembourg samt Warszawa. Med betydelige detailbankvirksomhed på disse markeder, er koncernen en af de førende finansielle aktører i regionen.
Hvor mange kunder har Danske Bank?
Koncernen betjener mere end 3,7 millioner privatkunder og en væsentlig del af både erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Nordirland, Irland og Finland. Hertil kommer et stort antal internationale erhvervskunder, overvejende i Nordeuropa.
Hvor finder jeg Danske Bank?
Danske Banks hovedsæde ligger i København, og vi har filialer i hele landet. Du kan finde din nærmeste filial her.
Hvor mange online-kunder har Danske Bank?
Ca. 2,2 millioner kunder benytter koncernens muligheder for online-betjening.
Hvor mange filialer har Danske Bank?
Danske Bank har 329 filialer.
 • Danmark: 144
 • Finland: 45
 • Sverige: 38
 • Norge: 32
 • Nordirland: 46
 • Baltikum: 24

Hvor mange medarbejdere er der i Danske Bank?
Danske Bank-koncernen har 18.478 medarbejdere.
Hvad er Danske Banks ratings?
Danske Bank er rated af de tre internationale kreditvurderingsinstitutter Moody's, Standard & Poor's (S&P) og Fitch Ratings. Læs mere om hvordan Danske Bank er rated.
Hvornår tager Danske Bank på roadshow?
Danske Bank tager på roadshow fire gange om året efter offentliggørelsen af regnskaberne. Se de planlagte roadshow.
Hvor vil Danske Bank tage på roadshow i 2014?
Roadshowplanen for 2015 omfatter indtil videre følgende byer (i alfabetisk orden):

 • Edinburgh
 • Frankfurt
 • Helsinki
 • København
 • London
 • Paris
 • Stockholm
Hvem arrangerer Danske Banks roadshows?
Vores roadshows arrangeres af børsmæglere, hvis analytikere dækker Danske Bank. Danske Bank vælger sine værter på baggrund af et internt vurderingssystem, der bl.a. er baseret på følgende forhold:

 • Analytikernes viden om og dækning af Danske Bank
 • Børsmæglernes kontakt til investorerne
 • Børsmæglernes planlægning af roadshowet

Til toppen

Danske Bank-aktien
Hvor er Danske Bank-aktien noteret?
Danske Bank-aktien er noteret på OMX, Den Nordiske Børs og indgår i OMX Copenhagen 20-indekset (OMXC20) over de 20 mest likvide aktier på fondsbørsen.
Hvad er kursen på Danske Bank-aktien?
Du kan finde den aktuelle kurs på Danske Bank-aktien ved at følge linket til vores share monitor.
Hvad er Danske Banks udbyttepolitik?
Koncernens udbytteniveau er fastsat til 40-50 pct. af årets resultat efter skat.
Hvornår får jeg udbytte?
Hvis du ejer aktien på generalforsamlingsdagen, har du ret til udbytte. Udbyttet udbetales til den udbyttekonto, der er knyttet til værdipapirdepotet fire bankdage efter generalforsamlingen. Læs mere om aktiekapitalen.
Hvor mange aktier er der i Danske Bank?
Pr. 31. december 2014 udgjorde aktiekapitalen 10.086.200.000 kr. eller 1.008.620.000 stk. aktier. Antallet af udestående aktier udgjorde 999.390.566 aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier udgjorde 999.445.983 aktier. Læs mere om aktiekapitalen.
Har Danske Bank flere aktieklasser?
Nej, Danske Bank har kun en aktieklasse, og alle aktier har derfor de samme rettigheder.
Hvorfor køber Danske Bank aktier tilbage - og hvad sker der med dem?
Danske Bank bruger aktietilbagekøb til at styre størrelsen af egenkapitalen. Hvis koncernens egenkapital efter udbetaling af udbytte ligger over koncernens målsætninger, kan et aktietilbagekøb komme på tale. De aktier, der købes tilbage, bliver slettet. Det sker efter proklamafristens udløb ca. tre måneder efter en beslutning på den ordinære generalforsamling.
Hvor mange aktionærer har Danske Bank?
Danske Bank har ca. 284.600 aktionærer. Læs mere om Danske Banks aktionærer.
Hvem er Danske Banks største aktionærer?
Følgende aktionærgrupper har oplyst, at de besidder mere end fem pct. af Danske Banks aktiekapital. Det er

 • A. P. Møller Mærsk koncernen og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, København (22,98 pct.)
 • Cevian Capital (9,29 pct.)

Læs mere om Danske Banks største aktionærer.

Til Toppen

Forretningsområder
Hvilke forretningsområder har Danske Bank?
Danske Bank-koncernen tilbyder sine kunder bankydelser samt forsikring, realkreditlån, boligformidling, kapitalforvaltning og leasing.
Hvad er det største forretningsområde?
Business Banking bidrog med ca. 32 pct. af resultat før nedskrivninger på udlån og nedskrivningerpå goodwill i 4. kvartal 2014. I samme periode bidrog Personal Banking med ca 28 pct. af resultat før nedskrivninger på udlån og nedskrivningerpå goodwill. Læs mere om Danske Banks forretningsområder.
Hvilke er de vigtigste forretningsenheder i Danske Bank?
Den 1. juni 2012 ændrede vi vores organisation, sådan at banken nu er bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder går på tværs af alle koncernens geografiske markeder. I forbindelse med organisationsændringen blev alle koncernens bankaktiviteter samlet under navnet Danske Bank. Den finansielle rapportering blev tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra den 1. januar 2013.

Til Toppen

Finansiel information
Hvad var Danske Banks resultat i 4. kvartal 2014?
Danske Banks resultat var på -6,3 mia. kr. efter skat. Før nedskrivninger på goodwill var periodens resultat 2,8 mia. kr. efter skat. Læs mere om Danske Banks regnskaber.
Indeholder Danske Banks seneste resultat nogle engangsposter eller andre ekstraordinære poster?
Se en liste over alle de engangsposter og andre ekstraordinære poster, der er oplyst og indeholdt i Danske Banks seneste regnskab.
Hvor stor er Danske Banks balance?
Danske Banks balance var på 3.453 mia. kr. i 4. kvartal 2014. Læs mere om Danske Banks balance.
Hvad betyder det for banken, når renten ændres?
Danske Bank har likviditet, som placeres på de finansielle markeder. Når renten stiger eller falder, betyder det, at afkastet heraf også stiger eller falder, hvilket påvirker resultatet positivt eller negativt. Effekten er størst i Retail Danmark, der er det forretningsområde, hvor likviditeten og egenkapitalen er størst.
Hvor følsom er Danske Bank over for ændringer i den korte rente?
En 25 bp stigning i den korte rente vil have en positiv virkning på ca. 800 mio. kr. på årsbasis.
Følger Danmarks Nationalbank med, når Den europæiske Centralbank ændrer renten?
Den danske krone følger euroen, og ændringer i den korte euro-rente har normalt smittet af på den korte danske rente.
Hvad er Danske Banks kapitalomkostninger?
Danske Banks kapitalomkostninger skønnes at være 12% før skat og 9% efter skat.
Hvor meget tjener Danske Bank på konverteringer af realkreditudlån?
Som en tommelfingerregel kan man sige, at Danske Bank tjener omkring 6.000 kr. for hver million, der konverteres.
Hvilke regnskabsregler følger Danske Bank?
Det lovgivningsmæssige grundlag for Danske Banks års- og delårsrapporter er følgende:
 • Lov om finansiel virksomhed
 • Internationale regnskabsstandarder (IFRS) udstedt af IASB, som er godkendt af EU, med tilhørende fortolkningsbidrag udstedt af IFRIC
 • Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl.
 • NASDAQ OMX Copenhagen's regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer

Koncernens danske datterselskaber, som ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed, aflægger årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
Hvad er Danske Banks regnskabsår?
Danske Banks regnskab følger kalenderåret.
Hvornår offentliggør Danske Bank sine regnskaber?
Danske Bank offentliggør regnskaber fire gange om året. Se evt. vores kalender for kommende offentliggørelsesdatoer.
Hvor kan jeg få yderligere finansiel information om Danske Bank?
Du kan finde information her på hjemmesiden, hvor det også er muligt at downloade og bestille regnskaber.

Til Toppen

CRD
Hvad er CRD IV og CRR?
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og Kapitalkravsforordningen (CRR) er henholdsvis det EU-direktiv den EU forordning, der fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning. D. 1. januar 2014 trådte CRR i kraft i hele EU. CRR regulerer områder som opgørelse af basiskapital, RWA, likviditet og store engagementer og skal ikke implementeres i national lovgivning. CRD IV implementeres i national lovgivning, og i Danmark via Lov om finansiel virksomhed (FIL). CRD IV omhandler bl.a. regler om aflønning, governance samt regler om dialogen mellem kreditinstituttet og tilsynet om opgørelsen af det individuelle solvensbehov. CRD IV trådte i kraft d. 31. marts 2014 i Danmark. De nye regler har til formål at implementere de seneste globale bankstandarder Barsel III for således at skabe en mere ensartet regulering på tværs af EU.
Hvad er BIS?
BIS er en forkortelse af Bank for International Settlements. En international organisation til fremme af internationalt monetært og finansielt samarbejde. BIS er også centralbankernes bank.

BIS opfylder denne opgave ved blandt andet at være et center for forskning inden for økonomiske og monetære emner og optræde som centralbankernes modpart i deres indbyrdes finansielle transaktioner.

Basel II og Basel III er forankret i BIS.
Hvor kan jeg læse mere om Danske Banks anvendelse af Kapitalkravsreglerne?
For beskrivelse af bankens anvendelse af Kapitalkravsreglerne under søjle I, II og III se koncernens risikorapport (kun på engelsk).
Hvad er formålet med Søjle I?
Søjle I omfatter generiske regler for beregning af kredit-, markeds- og operationel risiko til opgørelse af et pengeinstituts risikovægtede aktiver. Reglerne fastlægger desuden det kapitalkrav, der som minimum gælder for pengeinstitutterne. Kapitalkravet udgør 8 procent af de risikovægtede aktiver.
Hvad er formålet med Søjle II?
Søjle II angiver rammerne for tilsynsprocessen og fastlægger en ramme for pengeinstitutternes opgørelse af deres individuelle solvensbehov.

Et pengeinstitut er eksponeret over for en række risici, som ikke kun er afgrænset til den kvantificering af risici beregnet under søjle I (kredit-, markeds- og operationelle risici). Søjle II omfatter således risici i pengeinstitutter i bredere forstand, herunder forretnings-, pensions-, koncentrations-, korrelations- og migrationsrisici samt pengeinstitutters situation og forventninger i øvrigt. Desuden indeholder søjle II stresstests.
Hvad er formålet med Søjle III?
Søjle III omfatter en lang række oplysningsforpligtelser. Hensigten er at øge markedsdisciplinen ved at give eksterne interessenter et bedre indblik i pengeinstitutternes kapitaldækningsopgørelse og institutternes procedurer herfor.

Bankens risikorapport (kun på engelsk) indeholder oplysninger fra søjle III.

Til Toppen

Corporate Governance
Hvem er direktører og bestyrelsesformand i Danske Bank?
Danske Banks direktion består af administrerende direktør Thomas Borgen, bankdirektør og chef for Personal Banking Tonny Thierry Andersen, bankdirektør og chef for Business Banking Lars Mørch, bankdirektør og chef for Corporates & Institutions Glenn Söderholm, økonomidirektør og chef for Group Finance & Legal Henrik Ramlau-Hansen, bankdirektør, Chief Operating Officer James Martin Ditmore og pr. 1. april 2015 tiltræder Gilbert Kohnke som Chief Risk Officer.
Læs mere om direktionen.

Bestyrelsens formand er Ole Gjessø Andersen.
Læs mere om bestyrelsen.
Har Danske Bank incitamentsordninger for ledelse og medarbejdere?
Danske Bank har incitamentsprogrammer for direktionen, udvalgte specialister og ledere samt i investeringsfunktionerne i Danske Capital og kapitalmarkedsfunktionerne i Danske Markets.

Til Toppen

Corporate Responsibility
Hvordan definerer Danske Bank sit samfundsmæssige ansvar?
Det samfundsmæssige ansvar, Corporate Responsibility (CR), skal være en integreret del af koncernens måde at drive finansiel virksomhed på. Det betyder, at arbejdet med CR skal hænge tæt sammen med kerneforretningen og de kompetencer, som medarbejderne har. Læs mere på vores Responsibility site.
Hvordan arbejder Danske Bank med CR i praksis?
Danske Bank arbejder med CR under de følgende fokusområder; forretning og samfund, medarbejdere, finansiel forståelse og miljø. For hvert område findes produkter, programmer og enkeltstående aktiviteter, der understøtter den overordnede strategi for CR. Læs mere om CR.

Til Toppen

Investor Service
Hvor kan jeg få yderligere information om Danske Bank?
Danske Banks hjemmeside indeholder en lang række af informationer om Danske Bank. Du kan også kontakte Danske Banks Investor Relations..

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility